8 marca 2017

Statut Klubu

Klub Strzelecki Policjantów – SNAJPER
przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu

STATUT

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu zwany dalej Klubem.
 2. Klub jest stowarzyszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855) i ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r o Kulturze Fizycznej działa w oparciu o przepisy ww. ustaw oraz w oparciu o postanowienia niniejszego Statutu i posiada osobowość prawną.

 3. Teren działania Klubu jest województwo dolnośląskie.

 4. Siedziba Klubu znajduje się przy ul. Muzealnej 16, 50-095 Wrocław (siedziba Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu).

 5. Klub może używać pieczęci, znaczka klubu i proporczyka na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 6. Statut Klubu jest zgodny ze statutem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i statutem Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu.

Rozdział II

Cele i środki działania

§2

1. Celem działalności klubowej jest propagowanie strzelectwa sportowego wśród czynnych i byłych policjantów, rodzin policjantów, młodzieży i dzieci oraz sympatyków strzelectwa na terenie Polski z uwzględnieniem województwa dolnośląskiego.

2. W realizacji celu określonego w ustępie 1 Klub zajmuje się w szczególności:

 1. wyszkoleniem strzeleckim swoich członków, podnosząc ich poziom w poszczególnych konkurencjach broni długiej i krótkiej

 2. organizacją i pomocą w przeprowadzaniu zawodów strzeleckich

 3. organizacją stałych treningów dla swych członków a szczególnie dla zawodników wybijających się umożliwiając im start w zawodach strzeleckich

 4. realizacją innych przedsięwzięć związanych z rozwojem klubu

 1. Klub gromadzi środki finansowe i rzeczowe, które przekazywane są na cele określone w paragrafie 2 u i 2 niniejszego statutu.

 2. Klub opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia szkolenia strzeleckiego, treningów na strzelnicy, oraz innych swoich spraw może zatrudnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§3

1 . Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych

  2. wspierających

  3. honorowych

 2. Członkiem zwyczajnym może być:

  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Klubu.

Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku, stają się jego członkami z chwilą gdy decyzja Prezydenta Wrocławia o wpisie Klubu do ewidencji staje się ostateczna.

  1. osoba niepełnoletnia od 16 do 18 lat, akceptująca cele statutowe Klubu za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inny rodzaj wspierania Klubu. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu i może działać w Klubie przez uprawnionego przedstawiciela.

 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z opłaty składki członkowskiej.

§4

1 . Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§5

1 . Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków i branie udziału w głosowaniu korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego

 2. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu

 3. uzyskania od władz Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu

 4. uczestniczenia w imprezach sportowych, szkoleniach, zebraniach, przedsięwzięciach organizowanych przez Klub

 5. noszenia odznaki Klubu

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada uprawnienia określone w ust 1 pkt. a – e.

 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Członek honorowy z wyjątkiem czynnego biernego prawa wyborczego posiada uprawnienia określone w ust. 1 pkt. a – e.

 4. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§6

1 . Członek Zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizowaniu celów statutowych Klubu

 2. przestrzegania postanowień Statutu Klubu, jak również regulaminów i uchwał podjętych przez Zarząd i Walne Zebranie

 3. uczestniczenia w szkoleniach strzeleckich i zawodach sportowych (z wyłączeniem członków wspierających)

 4. regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej;

 5. przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (Dz. U. Nr 53 poz. 549)

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

 2. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu.

§7

1 . Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań

 2. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu w drodze uchwały Zarządu. Od uchwały tej, wykluczonemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania odwołanie się do Walnego Zebrania Członków, którego decyzje są ostateczne

 3. wykluczenia z Klubu w drodze uchwały Zarządu, jeżeli członek Klubu nie wywiązuje się z obowiązków określonych w S6 Statutu w tym z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wykluczenie winno być sporządzone na piśmie z uzasadnieniem. Od uchwały tej, wykluczonemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania odwołanie się do Walnego Zebrania Członków, którego decyzje są ostateczne

 4. śmierci członka Klubu bądź likwidacji Klubu.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV

Władze Klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§8

1 . Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd Klubu

 3. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§9

1 . Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

a) uchwalenie statutu i jego zmian

 1. określenie kierunków działalności statutowej i gospodarczej Klubu

 2. wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej

 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie przekształcania bądź likwidacji Klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku w związku z likwidacją

 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków i władze Klubu

 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

 8. uchwalanie regulaminów władz Klubu

 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady dla których statut nie określa właściwości innych władz Klubu

 10. nadzór nad działalnością statutową Klubu

 1. O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się członków Klubu w formie pisemnej co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata lub po zakończeniu kadencji władz Klubu.

 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:
  a)Zarząd z własnej inicjatywy
  b)na umotywowane żądanie, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych
  c)na wniosek Komisji Rewizyjnej

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

§1O

 1. Do zadań Prezesa należy:
 1. Kierowanie pracami Zarządu

 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz

 3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu

 4. Jednoosobowe podpisywanie dokumentów:

  • bieżącej korespondencji

  • dokumentów finansowych

  • innych związanych z działalnością Klubu.

 

§11

1 . Walne Zebranie podejmuje uchwały w sposób określony w Statucie.

2. Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:

  1. w pierwszym terminie przy obecności liczby członków określonej SI 1 ust 2

  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 2. Każdy członek Klubu ma jeden glos w sprawie.

 3. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa , Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

 4. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§12

 1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu określoną w Statucie i w uchwałach Walnego Zebrania oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. Ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za swoją działalność.
 2. Członkowie Zarządu konstytuując się wybierają Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Zarząd Klubu, w zależności od potrzeb organizacyjnych oraz od ilości członków Klubu, może składać się od czterech do siedmiu członków, nie wliczając w tą liczbę Prezesa Klubu.

4.Skład Zarządu Klubu:

  1. Prezes

  2. Zastępca prezesa

  3. Skarbnik

  4. Sekretarz

  5. Członkowie Zarządu

5. Zarząd Klubu zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania swojego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

§13

1 . Do zadań Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. Realizacja działalności statutowej

 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków

 3. Uchwalanie planu pracy i budżetu i planów finansowych na dany rok sprawozdawczy

 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu

 5. Określanie wysokości składki członkowskiej

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku Klubu

 7. Zatrudnienie osób do pracy obsługowych i szkolenia

 8. Współdziałanie z organami administracji państwowej, władzami oświatowymi,

sportowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych

 1. Opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu

 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających oraz ich wykluczenia z Klubu

 3. Opracowywanie regulaminów Klubu

 4. Opracowywanie planów korzystania z obiektów treningowo – szkoleniowych

 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 6. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz

§14

1 . Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Klubu.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych zgodnie ze Statutem przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

 2. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Klubu nie będący członkami Zarządu Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna konstytuując się wybiera z pośród siebie Przewodniczącego Komisji.

 4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§15

1 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Klubu:

 1. dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny działalności Zarządu Klubu i celowości wydatkowanych przez Zarząd Klubu środków finansowych

 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych

 3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium

 4. Przewodniczący ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
 1. Upływu kadencji przy czym za datę upływu kadencji przyjmuje się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu

 2. Ustania członkostwa w Klubie

 3. Zrzeczenia się udziału w tych organach

 4. Odwołania przez Walne Zebranie Klubu

Rozdział V

Majątek Klubu

§16

1 Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich

 2. świadczeń członków wspierających

 3. darowizn, zapisów i spadków

d) dotacji otrzymywanych wg zasad określonych w oddzielnych przepisach

e) innych wpływów

§17

1 Uzyskane środki z wpływów, o których mowa w §16 Statutu mogą być przeznaczone na cele statutowe określone w §2 ust. 1 – 2.

§18

1 . Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Klubu podejmują łącznie Prezes i
Skarbnik Klubu.

2. Dla ważności innych dokumentów i pism wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub upoważnione przez niego osoby.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 19

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania. W tym samym trybie Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Klubu.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanym w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104).

§ 20

1 . Klub może być członkiem Związków Sportowych a także innych Stowarzyszeń Sportowych lub Federacji na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.