8 marca 2017

Statut Klubu

Klub Strzelecki Policjantów – SNAJPER
przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego
Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu

STATUT

Rozdział I

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” przy Zarządzie Wojewódzkim Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu zwany dalej Klubem.
 2. Stowarzyszenie nasi nazwę Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” zwanym dalej w skrócie „KSP Snajper” i działa na mocy ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie 9Dz. U. z 2022 r. poz. 1599 ze zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U.

z 2020 r. poz. 2261 ze zm.), ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 ze zm.) oraz niniejszego statutu.

 1. Teren działania Klubu jest województwo dolnośląskie.

 2. Siedziba Klubu znajduje się przy ul. Muzealnej 16, 50-095 Wrocław (siedziba Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów we Wrocławiu).

 3. Klub może używać pieczęci, znaczka klubu i proporczyka na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

 4. Statut Klubu jest zgodny ze statutem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i statutem Dolnośląskiego Związku Strzelectwa Sportowego we Wrocławiu.

Rozdział II

Cele i środki działania

§2

1. Celem działalności klubowej jest propagowanie strzelectwa sportowego wśród czynnych i byłych policjantów, rodzin policjantów, młodzieży i dzieci oraz sympatyków strzelectwa na terenie Polski z uwzględnieniem województwa dolnośląskiego.

2. W realizacji celu określonego w ustępie 1 Klub zajmuje się w szczególności:

 1. wyszkoleniem strzeleckim swoich członków, podnosząc ich poziom w poszczególnych konkurencjach broni długiej i krótkiej

 2. organizacją i pomocą w przeprowadzaniu zawodów strzeleckich

 3. organizacją stałych treningów dla swych członków a szczególnie dla zawodników wybijających się umożliwiając im start w zawodach strzeleckich

 4. realizacją innych przedsięwzięć związanych z rozwojem klubu

 1. Klub gromadzi środki finansowe i rzeczowe, które przekazywane są na cele określone w paragrafie 2 u i 2 niniejszego statutu.

 2. Klub opiera swoją działalność głównie na pracy społecznej członków. Do prowadzenia szkolenia strzeleckiego, treningów na strzelnicy, oraz innych swoich spraw może zatrudnić osoby o odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach.

Rozdział III

Członkowie ich prawa i obowiązki

§3

1 . Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.

 1. Członkowie Klubu dzielą się na:

  1. zwyczajnych

  2. wspierających

  3. honorowych

 2. Członkiem zwyczajnym może być:

  1. osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych, akceptująca cele statutowe Klubu.

Założyciele Klubu, którzy podpisali listę założycielską dołączoną do wniosku, stają się jego członkami z chwilą gdy decyzja Prezydenta Wrocławia o wpisie Klubu do ewidencji staje się ostateczna.

  1. osoba niepełnoletnia od 16 do 18 lat, akceptująca cele statutowe Klubu za zgodą przedstawiciela ustawowego.

 1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna i osoba prawna zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała na jej rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inny rodzaj wspierania Klubu. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Klubu i może działać w Klubie przez uprawnionego przedstawiciela.

 2. Członkiem honorowym może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu. Status członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków w drodze uchwały na wniosek Zarządu. Członek honorowy zwolniony jest z opłaty składki członkowskiej.

§4

1 . Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych i wspierających dokonuje Zarząd Klubu na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członkostwo powstaje z dniem podjęcia przez Zarząd Klubu uchwały o przyjęciu; po podjęciu uchwały Zarząd powiadamia zainteresowanego.

§5

1 . Członek zwyczajny Klubu ma prawo do:

 1. uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków i branie udziału w głosowaniu korzystania z czynnego i biernego prawa wyborczego

 2. zgłaszania postulatów i wniosków do władz Klubu

 3. uzyskania od władz Klubu informacji o działalności i zamierzeniach Klubu

 4. uczestniczenia w imprezach sportowych, szkoleniach, zebraniach, przedsięwzięciach organizowanych przez Klub

 5. noszenia odznaki Klubu

 1. Członek wspierający z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada uprawnienia określone w ust 1 pkt. a – e.

 2. Członek wspierający ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Członek honorowy z wyjątkiem czynnego biernego prawa wyborczego posiada uprawnienia określone w ust. 1 pkt. a – e.

 4. Członek honorowy ma prawo brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§6

1 . Członek Zwyczajny i wspierający zobowiązany jest do:

 1. aktywnego uczestnictwa w pracach i w realizowaniu celów statutowych Klubu

 2. przestrzegania postanowień Statutu Klubu, jak również regulaminów i uchwał podjętych przez Zarząd i Walne Zebranie

 3. uczestniczenia w szkoleniach strzeleckich i zawodach sportowych (z wyłączeniem członków wspierających)

 4. regularnego i terminowego opłacania składki członkowskiej;

 5. przestrzegania przepisów wynikających z ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 roku (Dz. U. Nr 53 poz. 549)

 1. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

 2. Członek honorowy jest obowiązany do przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Władz Klubu.

§7

1 . Członkostwo w Klubie ustaje na skutek:

 1. dobrowolnej rezygnacji z członkostwa Klubu zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu składek członkowskich i innych zobowiązań

 2. utraty praw publicznych w wyniku prawomocnego wyroku sądu w drodze uchwały Zarządu. Od uchwały tej, wykluczonemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania odwołanie się do Walnego Zebrania Członków, którego decyzje są ostateczne

 3. wykluczenia z Klubu w drodze uchwały Zarządu, jeżeli członek Klubu nie wywiązuje się z obowiązków określonych w S6 Statutu w tym z powodu zalegania z opłatą składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Wykluczenie winno być sporządzone na piśmie z uzasadnieniem. Od uchwały tej, wykluczonemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania odwołanie się do Walnego Zebrania Członków, którego decyzje są ostateczne

 4. śmierci członka Klubu bądź likwidacji Klubu.

2. Postanowienia ust. 1 stosuje się odpowiednio do członków wspierających.

Rozdział IV

Władze Klubu, tryb dokonywania ich wyboru, uzupełniania składu oraz ich kompetencje

§8

1 . Władzami Klubu są:

 1. Walne Zebranie Członków

 2. Zarząd Klubu

 3. Komisja Rewizyjna

2. Kadencja Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata a ich wybór odbywa się na Walnym Zebraniu w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

§9

1 . Do kompetencji Walnego Zebrania członków należy:

a) uchwalenie statutu i jego zmian

 1. określenie kierunków działalności statutowej i gospodarczej Klubu

 2. wybór i odwoływanie Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

 3. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej

 4. udzielanie absolutorium Zarządowi Klubu na wniosek Komisji Rewizyjnej

 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie przekształcania bądź likwidacji Klubu oraz o przeznaczeniu jego majątku w związku z likwidacją

 6. rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków i władze Klubu

 7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

 8. uchwalanie regulaminów władz Klubu

 9. podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady dla których statut nie określa właściwości innych władz Klubu

 10. nadzór nad działalnością statutową Klubu

 1. O czasie miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania zawiadamia się członków Klubu w formie pisemnej co najmniej 14 dni przed terminem jego zwołania.

 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków – sprawozdawcze zwołuje się raz w roku, sprawozdawczo – wyborcze raz na cztery lata lub po zakończeniu kadencji władz Klubu.

 4. Walne Zebranie Członków obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje:
  a)Zarząd z własnej inicjatywy
  b)na umotywowane żądanie, co najmniej 2/3 członków zwyczajnych
  c)na wniosek Komisji Rewizyjnej

 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd nie później niż w ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku.

§1O

 1. Do zadań Prezesa należy:
 1. Kierowanie pracami Zarządu

 2. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz

 3. Zwoływanie posiedzeń Zarządu

 4. Jednoosobowe podpisywanie dokumentów:

  • bieżącej korespondencji

  • dokumentów finansowych

  • innych związanych z działalnością Klubu.

 

§11

1 . Walne Zebranie podejmuje uchwały w sposób określony w Statucie.

2. Uchwały władz Klubu, jeżeli statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy

ogólnej liczby uprawnionych członków. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 1. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają:

  1. w pierwszym terminie przy obecności liczby członków określonej SI 1 ust 2

  2. w drugim terminie wyznaczonym w tym samym dniu 30 minut później od pierwszego terminu bez względu na liczbę osób uprawnionych do głosowania obecnych na Walnym Zebraniu Członków.

 2. Każdy członek Klubu ma jeden glos w sprawie.

 3. Walne Zgromadzenie wybiera Prezesa , Zarząd oraz Komisję Rewizyjną.

 4. Walne Zgromadzenie uchwala regulamin pracy Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

§12

 1. Zarząd Klubu kieruje działalnością Klubu określoną w Statucie i w uchwałach Walnego Zebrania oraz reprezentuje Klub na zewnątrz. Ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków za swoją działalność.
 2. Członkowie Zarządu konstytuując się wybierają Zastępcę Prezesa, Skarbnika i Sekretarza.
 3. Zarząd Klubu, w zależności od potrzeb organizacyjnych oraz od ilości członków Klubu, może składać się od czterech do siedmiu członków, nie wliczając w tą liczbę Prezesa Klubu.

4.Skład Zarządu Klubu:

  1. Prezes

  2. Zastępca prezesa

  3. Skarbnik

  4. Sekretarz

  5. Członkowie Zarządu

5. Zarząd Klubu zbiera się na posiedzeniach w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

6. Zarządowi przysługuje prawo uzupełniania swojego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru.

§13

1 . Do zadań Zarządu Klubu w szczególności należy:

 1. Realizacja działalności statutowej

 2. Realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków

 3. Uchwalanie planu pracy i budżetu i planów finansowych na dany rok sprawozdawczy

 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu

 5. Określanie wysokości składki członkowskiej

 6. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia lub zbycia majątku Klubu

 7. Zatrudnienie osób do pracy obsługowych i szkolenia

 8. Współdziałanie z organami administracji państwowej, władzami oświatowymi,

sportowymi i innymi podmiotami w celu realizacji zadań statutowych

 1. Opracowanie i składanie sprawozdań z działalności Zarządu Klubu

 2. Podejmowanie uchwał w sprawach przyjęcia członków zwyczajnych i wspierających oraz ich wykluczenia z Klubu

 3. Opracowywanie regulaminów Klubu

 4. Opracowywanie planów korzystania z obiektów treningowo – szkoleniowych

 5. Zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 6. Reprezentowanie Klubu na zewnątrz

§14

1 . Komisja Rewizyjna sprawuje kontrolę nad działalnością Klubu.

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych zgodnie ze Statutem przez Walne Zebranie na okres 4 lat.

 2. Do Komisji Rewizyjnej mogą być wybrani wyłącznie członkowie Klubu nie będący członkami Zarządu Klubu.

 3. Komisja Rewizyjna konstytuując się wybiera z pośród siebie Przewodniczącego Komisji.

 4. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo uzupełnienia swego składu w miejsce ustępujących członków do 1/3 ilości członków pochodzących z wyboru

 5. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są w glosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.

§15

1 Do zadań Komisji Rewizyjnej należy kontrola działalności Zarządu Klubu:

 1. dokonywanie przynajmniej raz w roku oceny działalności Zarządu Klubu i celowości wydatkowanych przez Zarząd Klubu środków finansowych

 2. wydawanie zaleceń pokontrolnych

 3. występowanie z wnioskiem do Walnego Zebrania Członków o udzielenie Zarządowi absolutorium

 4. Przewodniczący ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:

 1. Upływu kadencji przy czym za datę upływu kadencji przyjmuje się datę złożenia sprawozdania na Walnym Zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Klubu

 2. Ustania członkostwa w Klubie

 3. Zrzeczenia się udziału w tych organach

 4. Odwołania przez Walne Zebranie Klubu

Rozdział V

Majątek Klubu

§16

1 Majątek Klubu powstaje z następujących źródeł:

 1. składek członkowskich

 2. świadczeń członków wspierających

 3. darowizn, zapisów i spadków

d) dotacji otrzymywanych wg zasad określonych w oddzielnych przepisach

e) innych wpływów

§17

1 Uzyskane środki z wpływów, o których mowa w §16 Statutu mogą być przeznaczone na cele statutowe określone w §2 ust. 1 – 2.

§18

1 . Zobowiązania finansowe i majątkowe w imieniu Klubu podejmują łącznie Prezes i
Skarbnik Klubu.

2. Dla ważności innych dokumentów i pism wymagany jest podpis Prezesa Zarządu lub upoważnione przez niego osoby.

Rozdział VI

Zmiana statutu i rozwiązanie Klubu

§ 19

 1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Klubu przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do glosowania. W tym samym trybie Walne Zebranie Członków określa sposób likwidacji i przeznaczenia majątku Klubu.
 2. Uchwalenie statutu lub jego zmiany oraz rozwiązanie Klubu mogą być przedmiotem Walnego Zebrania Członków wyłącznie wtedy gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego Zebrania Członków.
 3. 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Klubu nie uregulowanym w Statucie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. 1989 Nr 20 poz. 104).

§ 20

1 . Klub może być członkiem Związków Sportowych a także innych Stowarzyszeń Sportowych lub Federacji na mocy uchwały Walnego Zebrania Członków.