7 marca 2017

Historia Klubu

Klub Strzelecki Policjantów „SNAJPER” powstał w 1993 roku z inicjatywy Policjantów Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Utworzenie klubu związane jest z decyzjami, jakie zapadły na roboczym spotkaniu przedstawicieli Komendy Głównej Policji i Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, które odbyło się 9 lutego 1993 r. w Warszawie przy ulicy Chocimskiej 14. Ustalono wtedy m.in., że osoba ubiegająca się o pozwolenie na broń, po uprzednim otrzymaniu odpowiedniego zaświadczenia od macierzystego klubu lub sekcji strzeleckiej, zdaje stosowny egzamin z wiedzy teoretycznej jak i z umiejętności praktycznego posługiwania się bronią. Wspomniany egzamin organizuje Okręgowy Związek Strzelectwa Sportowego. Dodatkowo ustalono, że wszystkie kluby strzeleckie mają być zrzeszone w PZSS oraz zobligowane są do wysyłania odpowiednim KWP wykazu osób, które spełniają warunki czynnego uprawiania strzelectwa sportowego. W tej sytuacji zaistniała potrzeba przynależności klubowej osób, które posiadały broń sportową. Dotyczyło to głównie policjantów i emerytów policyjnych.

Klub w pierwszym etapie swojej działalności funkcjonował na podstawie Statutu Ligi Obrony Kraju.. Na pierwszym walnym zgromadzeniu wybrany został oczywiście Zarząd oraz określono nazwę Klubu – Liga Obrony Kraju, Klub Strzelecki „SNAJPER” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Następnie Klub został zarejestrowany w OZSS i wpisany do rejestru PZSS. W tym czasie członkowie Klubu korzystali ze strzelnicy AWF-u, dzierżawionej przez Ośrodek Szkolenia Policji. Korzystanie z wyżej wymienionej strzelnicy wkrótce przestało być możliwe. Związane to było z wejściem w życie Ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji, na podstawie, której dopuszczenie strzelnicy do użytkowania następuje w wyniku decyzji administracyjnej wydanej przez prezydenta miasta. Należy dodać, że właściciel obiektu nie wystąpił o takie dopuszczenie.

W tej sytuacji Zarząd klubu podjął działania zmierzające do pozyskania nowej strzelnicy, jednak nie zakończyły się one sukcesem. W związku z powyższym Wydział Postępowań Administracyjnych przy KWP we Wrocławiu przyjął stanowisko, że Klub nie ma możliwości przeprowadzenia treningów oraz zawodów strzeleckich, co skutkuje brakiem podstaw do tego, by jego Członkowie posiadali broń sportową. Na początku 2003 roku „SNAJPER”, nie mając możliwości realizacji zadań statutowych, zawiesił swoją działalność.

W ostatnim kwartale 2003 roku, ówczesny Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wystąpił z propozycją reaktywowania Klubu, co zaowocowało wznowieniem jego działalności. Przyjęto nowy Statut Klubu oraz zmieniono jego nazwę na – Klub Strzelecki Policjantów „SNAJPER” Wrocław. Zawarta została także umowa użyczenia strzelnicy LOK w Ząbkowicach Śląskich. Na strzelnicy tej do końca 2010 roku odbywały się zawody oraz treningi.

Od 2011 roku zawody organizowane przez Klub Strzelecki Policjantów „Snajper” Wrocław odbywają się na strzelnicy Ligi Obrony Kraju w Jelczu-Laskowicach przy ulicy Turniejowej.